UBYTOVACÍ PORIADOK HOTELA CROCUS ****

 
 1. Hotel môže ubytovať hosťa, ak sa riadne prihlási. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Pracovník recepcie vydá na hosťa ubytovací preukaz s vyznačeným číslom apartmánu, službami a dátumom začatia a ukončenia pobytu.

 2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 277/2008 Z. z. pre triedu hotel ****

 3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným ubytovacím preukazom hotela.

 4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.

 6. Požiadavke na pridelenie konkrétnej izby v hoteli, (v rámci toho istého typu izby - napr. konkrétne číslo izby, výhľad, balkón, poschodie, orientácia na svetovú stranu a pod.) je možné vyhovieť iba v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti hotela dovoľujú. Pridelenie konkrétnej izby, resp. splnenie špeciálnej požiadavky na izbu nie je ale možné záväzne garantovať. 

 7. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal na základe potvrdenia do úschovy. Hotel zodpovedá za vnesené veci bežnej osobnej spotreby podľa všeobecných záväzných predpisov. Prípadnú náhradu škody je hosť povinný uplatniť bezodkladne na recepcii hotela. Hotel nahlási vznik škody poisťovni, ktorá po uzavretí prípadu nahradí škodu poistenému.

 8. Po do apartmánu si hosť vo vlastnom zdujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení v apartmáne a prečíta si inventárny zoznam apartmánu. Prípadne chyby a nedostatky ihneď nahlási recepcii hotela.

 9. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov a to nasledovne:

   1. Poškodenie - I. stupeň - 50,00

   2. Poškodenie - II. stupeň - 150,00€

   3. Poškodenie - III. stupeň — 400,00 €

  Poškodenie I., II. a III. stupňa je posudzované podľa reálnych cien inventáru každého apartmánu. Zoznam inventáru a ceny jednotlivých položiek inventáru sú prílohou ubytovacieho poriadku.

  V prípade celkového poškodenia inventáru, ktorého oprava nie je možná alebo presahuje cenu III. stupňa poškodenia, je klientovi účtovaná celková nákupná cena podľa priloženého cenníka inventáru apartmánu.

  Ceny opráv sú účtované všetkým majiteľom apartmánov a hosťom rovnako podľa vyššie uvedeného stupňa poškodenia.
  Poškodenie nehnuteľného majetku, napríklad viditeľne poškodená omietka, poškriabaná alebo oliata stena a všetky ďalšie poškodenia podobného typu v apartmánoch podliehajú pokute rovnej jednému z troch stupňov poškodenia. O výške škody rozhodne zodpovedná osoba, v tomto prípade manažér alebo riaditeľ hotela na mieste. Výška pokuty je určená podľa náročnosti opravy. Následne bude klientovi účtovaná príslušná čiastka, vystavená faktúra a doklad o uhradení

 10. Na apartmáne môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom pracovníka recepcie v čase od 15.00 do 22.00 hodín.

 11. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 12. Hosť používa apartmán v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, hosť sa z pobytu odhlási a uvoľní apartmán do 10:00 hod. v posledný deň pobytu. Ak tak hosť nevykoná, hotel si vyhradzuje právo účtovať hosťovi pobyt za nasledujúc] deň.

 13. Hosťa možno ubytovať po 15.00 hod., vo výnimočných prípadoch i skôr. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06.00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 14. V apartmáne, ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, telefónnych prístrojov, internetových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov a inej inštalácie.

 15. Hosť súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas celej doby trvania jeho prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia svojich služobných povinností chyžná, údržbár, manažér, prípadne riaditeľ hotela.

 16. V hoteli, a zvlášť na apartmáne, nie je hosťovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.)

 17. Pri odchode z apartmánu je hosť povinný na apartmáne uzavrieť okná, dvere, vodovodné uzávery, zhasnúť svetlá, uzamknúť dvere a kartu - kľúč odovzdať na recepcii, alebo si ju uschovať - v prípade straty je sankcia 5,-€/ karta.

 18. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v apartmáne a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

 19. Hosťom je prísne zakázané kúriť v krbe v neprítomnosti odbornej obsluhy.

 20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich dobrý zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vôdzke. Zvieratá nesmú odpočívať, ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Poplatok za pobyt s domácim zvieraťom je 15,-€ / pobyt.

 21. Hosťovi nie je dovolené nosiť do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto. Na úschovu lyží a lyžiarok je určená spoločná lyžiareň s uzamykateľnými skrinkami v suteréne hotela.

 22. Hosťom je prísne zakázané pohybovať sa v priestoroch hotela v lyžiarkach.

 23. V čase od 22.00 do 07.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

 24. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s potvrdením rezervácie, ktoré obdržal pri rezervovaní ubytovania. Účtovanú sumu je hosť povinný uhradiť spravidla pred ukončením pobytu, pri pobyte na jednu noc platí hosť pri nástupe na pobyt. Pri pobyte nad 14 nocí platí hosť za poskytnuté služby jeden krát týždenne.

 25. Cenník za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.

 26. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť tieto ustanovenia poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovania pred uplynutím dohodnutého termínu pobytu.