MENU

Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom hotela prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.hotel-crocus.eu, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom hotela zverejnenými na internetovej stránke hotela.

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Szentiványho 4078/11, 059 85 Štrbské Pleso, Slovenská republika, IČO: 44802943, IČ DPH: SK2022841271, Tel. kontakt: +421 917 504 298, E-mail: recepcia@hotel-crocus.eu, office@hotel-crocus.eu

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 15.06.2015.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách podobnej úrovne v hoteli, ak to nie je dostupné nasleduje zabezpečenie ubytovania v hoteloch v okolí Štrbského Plesa. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Zdôrazňujeme rezervovanie ubytovania na prístelkách a rezervovanie stravovania a doplnkových služieb pre hostí ubytovaných na prístelkách. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka apartmánov prevádzkovateľa a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby stravovania ako polpenzia (raňajky + večere) alebo plná penzia (raňajky + obed + večera) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže objednávateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet objednávateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania v systéme aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.

  • Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

  • Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

  • Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 6 dní pred nástupom na pobyt.

3.3. Platobné údaje. Vlastník účtu: HOTEL CROCUS ŠTRSKÉ PLESO, a.s., Bankové spojenie: VÚB, a.s., Číslo účtu: SK94 0200 0000 0026 1069 8353, SWIFT: SUBASKBX

3.4. Ak objednávateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

3.5. Všetky poplatky za platbu hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.
Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle +421 917 504 298, e-mailom na adresu: office@hotel-crocus.eu alebo poštou na adresu Hotel Crocus, Szentiványho 4078/11, 059 85 Štrbské Pleso.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu menej ako 2 kalendárne dni pred nástupom má hotel právo zúčtovať 80% hodnoty celkovej rezervácie pobytu a nevyčerpaných služieb. 

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky s pojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásení na recepcii hotela.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (obchodný názov, adresa sídla spoločnosti, IČO) (ďalej len „Ubytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

V súlade s platnosťou nariadenia Európskej únie, ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie, známeho ako GDPR, by sme Vás radi informovali o účele a spôsobe spracovania Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, email, prípadne telefónne číslo, ktoré nám poskytnete pri registrácii budú evidované a používané výhradne za účelom zaevidovania Vašej rezervácie, informovania o stave Vašej rezervácie realizovanej cez online rezervačný systém, účely vedenia účtovníctva a zasielanie informácií o aktuálnych akciových pobytoch v hoteli Crocus. 

6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) Ubytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na kontaktných adresách Ubytovateľa.

Na Štrbskom Plese dňa 05.06.2018.

 

Zdieľajte tento článok s priateľmi

Pridajte Váš komentár

 
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím